Älskade ängsmark

Ängar utgör värdefulla ekosystem i landskapet och hyser en mångfald av växter, insekter, svampar och andra djur. Ängsvegetationen är dessutom avgörande för bin, humlor och fjärilar genom att försörjning dem med pollen och nektar. Under de senaste århundradena har ängsmarkerna minskat kraftigt i vårt omgivande landskap till följd av moderna lantbruksmetoder och urbanisering. Att återigen gynna dessa marker bidrar bland annat till att bevara insektspopulationer samtidigt som vi skapar naturliga miljöer för människor att vistas i.

Broschyr om ängsetablering och olika metoder
Äng i slänt
Ängsfrö finns hos Veg Tech

Skapa ängsmarker

Ängar för olika växtplatser och miljöer

Möjligheterna att skapa ängsmarker är närmast obegränsade. De kan etableras i olika typer miljöer och på olika marker alltifrån torra till våta marker. Ängar kan anläggas i exempelvis parker, vägslänter, översilningsytor och våtmarker. Ängsvegetation kan omfatta stora områden i infrastrukturprojekt eller utgöra mindre inslag i stadsmiljöer.

Ängsvegetation bidrar med

  • Människor mår bra att vistas i vilda och naturliga gröna miljöer.
  • Ängar, som slås en gång per år, är klimatsmarta ytor jämfört med klippta gräsmattor.
  • Gynnar biologisk mångfald och ger pollen och nektar till våra pollinerande insekter.

Ängsvegetation kan anläggs med färdig ängsmatta, plantering av örtpluggplantor eller med frö. Vilken metod man väljer beror på förutsättningarna på platsen och hur projektet är utformat.

Så här gjorde Svedala kommun »

Fler namn på ängar: sommaräng, blomsteräng, vildäng