Gröna tak & bjälklag

Stadsplanering handlar om ett klimatanpassat och hållbart byggande där dagvattenhantering och ekosystemtjänster ingår som viktiga komponenter. Hälsosamma städer förutsätter gröna lösningar som en naturlig del i stadsutvecklingen för att främja en hållbar stad, bidra till välbefinnande och hantera klimatförändringar.

Gröna tak bidrar med flera ekosystemtjänster som fördröjning och minskning av dagvattenflöden, minskade bullernivåer och ett ökat välbefinnande hos stadens invånare. Att integrera gröna tak i stadsplaneringen ökar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv samt bidrar till en klimatsmart och hållbar stad.

Våra välbeprövade lösningar för gröna tak passar för olika typer av byggnader och tak. Produktion sker i egna odlingar.

Broschyr Gröna tak
Foajén i Malmö

Fördelar med gröna tak

Minskar avrinning

Fördröjer och minskar avrinningen och avlastar stadens dagvattenhantering.

Miljöcertifiering

Gröna tak ger högre poäng i miljöcertifieringssystem.

Isolerande effekt

Skyddar byggnaden mot uppvärmning från solinstrålning.

Bullerdämpande

Är bullerdämpande och bidrar till en lägre ljudnivå i urbana miljöer.

Biologisk mångfald

Gynnar pollinerande insekter och skapar livsrum.

Skydd mot
UV-ljus

Tätskiktet skyddas mot UV-ljus vilket ger en längre livslängd.

Biotoptak koggen Malmö

Gör stor nytta utan att ta plats i stadsmiljön

Med vegetation på takytor fördröjs och minskas dagvattenavrinningen. Stadens klimat förbättras, luften renas från partiklar och ljudnivåerna reduceras i stadsrummet. I styrmodeller som LEED, BREEAM och grönytefaktor tilldelas olika former av gröna tak höga poäng och är en viktig del i gröna byggprojekt med högt ställda krav.

I västra hamnen, Malmö ställs höga krav på ett hållbart byggande. Grönytefaktorn används för att ge ett mått på hur väl fastigheten integreras i miljön.
Bilden visar Biotoptaken på Koggen i Malmö  som  anlades 2014.

Sedumtak Jönköping

Gröna tak gör skillnad

Gröna tak fungerar också som en barriär som skyddar det underliggande tätskiktet från solens skadliga UV-strålar. Under heta sommardagar kan temperaturen på takytan halveras tack vare växtligheten. Forskning visar att livslängden på tätskiktet kan förlängas med upp till 50 procent.

Bidrar till en jämnare temperatur
Hur effektivt gröna tak hjälper till att isolera byggnaden beror på uppbyggnadens tjocklek och vilken typ av vegetation som anläggs. Även ett tunnare sedumtak har en god förmåga att isolera och ge ett bra skydd mot värmeinstrålning i byggnaden. Det resulterar i en jämnare temperatur över dygnet, vilket förbättrar inomhusmiljön för de boende.

Sedumtak Södersjukhuset

Vegetation dämpar buller

Buller kan bli ett problem i förtätade städer. Gröna tak fungerar som bullerdämpare där mycket av ljudet reflekteras mellan byggnader.

Ett exempel: Inflygning från flygplats går rakt ovanför Södersjukhuset på Södermalm. Den växtklädda takytan fungerar som en ljudabsorbent till skillnad från den tidigare takpappsytan.

 

Gröna taksystem

Sedumtak

Torrängstak

Biotoptak

Gröna innergårdar

Vegtech monterar sedumtak

Entreprenadtjänster

Vi utför entreprenader till professionella aktörer och vi ombesörjer hela processen från leverans till färdigmonterad takvegetation. Våra montörer bygger takvegetation på såväl stora som små objekt runt om i Norden.

Gödsla sedumtak

Gödsla ditt gröna tak

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtligheten frodigare och tätare. Gödsling kan utföras mellan tidig vår och tidig höst.