Flytande våtmark - en innovativ lösning för effektiv vattenrening

Med en stabil flytande stomme och vattenväxter från den svenska naturen skapas förutsättningar för en koncentrerad och effektiv våtmarkseffekt samtidigt som blomningen bidrar med föda till pollinerande insekter.

 

 

Teknisk broschyr om Flytande våtmark
Flytande våtmark
Flytande våtmark

Våtmark är en naturlig och effektiv reningsanläggning

Källorna till försämrad vattenkvalitet i sjöar och hav kan komma från exempelvis dagvatten, lakvatten eller avloppsvatten. Med Flytande våtmark skapas gynnsamma förutsättningar för naturliga vattenreningsprocesser som kan reducera både partikelbundna och lösta föroreningar i smutsiga vatten, innan det når recipienten. Tekniken kan appliceras i sedimentationsdammar, efterpoleringssteg, naturliga vattenmiljöer med mera. Där kan den bli en viktig del i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet och utgöra en pusselbit för att uppnå Sveriges vattenrelaterade miljömål.

Studier visar att flytande våtmark kan förbättra reningen i konventionella reningsdammar med 20-40%*.

Hur fungerar vattenreningen?
Naturliga och anlagda våtmarker är en av de mest effektiva metoderna för vattenrening, tack vare de växter och de mikroorganismer som lever i våtmarkerna. Vegetationen tar upp näringsämnen samt fastlägger partikelbundna och lösta föroreningar kring rötterna. Växternas rötter utgör en påväxtyta där mikroorganismer bildar kluster, så kallad biofilm. Det är i denna som en stor del av vattenreningen sker.

VegTech Flytande våtmark skapar förutsättningar för samma reningsprocesser som i konventionella våtmarker. Produkten består av en bärande flytstomme på vilken VegTech Strandmatta med vattenväxter etableras. Flera enheter kan enkelt kopplas samman och konstruktionen har en lång livslängd avseende flytkraft, form och funktion.

VegTech Flytande våtmark

Varför Flytande våtmark?

VegTech Strandmatta med vattenväxter etableras på en bärande flytstomme. Rötterna växer igenom stommen och bildar en multifunktionell
rotgardin i vattnet.

  • Rötterna bidrar till sedimentation av partikelbundna föroreningar.
  • På rotgardinen fäster mikroorganismer (biofilm) som tar upp och bryter ner föroreningar i vattnet.
  • Blommande arter förser insekter och andra djur med resurser.
  • Mikroorganismer som bidrar till bättre vattenrening gynnas av rikligt med finrötter.

Med flytande våtmark skapar man förutsättningar för en koncentrerad och effektiv våtmarkseffekt!

 

Flytande våtmark montage

Många fördelar

  • Robust och enkel reningsteknik som normalt inte kräver någon el
  • Kräver inga kemikalier
  • Anpassar sig efter vattennivån i dammen, fungerar bra i dagvattendammar med ojämna flöde
  • Kan installeras i befintliga dammar
  • Bidrar med ekosystemtjänster och skapar förutsättningar för biologisk mångfald
  • Växter kan ta upp en viss mängd metaller, salter, PFAS, näringsämne
Flytande våtmark Helsingborg i dagvattendamm

Mer läsning:

* Dodkins, I., & Mendzil, AF. (2014). Floating Treatment Wetlands (FTWs) in Wastewater Treatment: Treatment efficiency and potential benefits of activated carbon. SEACAMS, Swansea University.

Svenskt Vatten Utveckling. Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning Dagvattenrening. (SVU rapport 2016:5). Svenskt Vatten AB.

Svenskt Vatten Utveckling. Greger, M., & Schück, M. (2019). Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter. (SVU rapport 2019:24). Svenskt Vatten AB. Länk »

Sveriges geotekniska institut SGI. Enell, A., Pettersson, M. (2021). Fytoremediering av PFAS, En litteraturstudie av aktuellt kunskapsläge kring hur växter kan användas för att rena deponilakvatten och jord från PFAS. Linköping: Sveriges geotekniska institut SGI.

Radioklipp, Våtmarksväxter kan rena vatten från evighetskemikalier.

Våtmarksguiden »