Vegetation för trafikmiljö

Genom att prioritera växtlighet framför hårdgjorda material runt trafikerade ytor i ett område bidrar man inte bara till en estetisk försköning utan skapar även genomsläppliga infiltrationsytor för dagvatten.

Växter i trafikmiljö utsätts dock ofta för en tuff kombination av intensivt solljus, brist på vatten och exponering för vägsalt. Det ställer höga krav på växtvalet och endast de mest robusta arterna är lämpliga. Vid refuger, vägrenar och rondeller i trafikerade områden kan tillgängligheten för skötsel dessutom vara utmanande vilket också är viktigt att beakta under designfasen.

På VegTech har vi utvecklat lösningar som möter de tuffa kraven som ställs i trafikmiljöer. Välj våra produkter för att säkerställa en framgångsrik etablering i ert projekt!

Guide - Artval för trafikmiljöer
Torräng i trafikmiljö