Stranderosion åtgärdas med naturbaserade lösningar

Vid kustremsan i Bjärred, vid stranden i närheten till ”Långa bryggan” har nya metoder testats för att motverka stranderosion.

Metod
Man tog bort de gamla massorna och den hårda uppbyggnaden samt gjorde stranden flackare och rensade bort invasiva arter.
Ny sand från Lommabukten flyttades till ytan och tusentals av VegTechs strandråg och sandrör planterades på stranden, detta för att binda sanden så att stranden kan stå pall för hårda vindar, vågor och erosion. Värt att nämna är att just strandråg och sandrör har en enastående förmåga att binda sanden med sitt djupa, fina och väl förgrenade rotsystem.

Projektet fick en intressant start, då stormen Malik i höstas tog med sig stora delar av den nyplanterade ytan och sandmassor ut i havet igen. Den nya erosionskonstruktionen och även mycket av den iordningställda ytan förstördes så skyddades de bakomliggande konstruktionerna, vilket visar att erosionsskyddet höll emot kraften från stormen.

I år har man planterat in nya växter från VegTech samt fyllt på med ytterligare ny sand. Det är viktigt att låta de naturliga växterna som fanns tidigare i området få chans att komma tillbaka och kommunen har även sått in ängsfrö för att återskapa strandängsmark. 

De boende ser mycket positivt på satsningen och kommunen har satt upp informationstavlor som berättar om projektet. Området har fått ett lyft med möjlighet till ett ökat friluftsliv, nya rekreationsområde med sitt- och grillplatser och den intilliggande strandängen gynnar den biologiska mångfalden.

Projektet finansieras och stöds av EU-programmet Life.
Strandråg och sandrör är tuffa växter som kommer att binda sanden för att stå emot hårda vindar och vågor.

Stranderosion innebär i korthet att hav och vind gröper ur och för bort sandstrand och därmed hotar konstruktioner, vägar och hus som ligger kustnära.

Stranden i Bjärred har under årens lopp byggts på i flera omgångar och fyllts upp med olika massor av erosionsskyddande material som till slut inte blev ett hållbart alternativ. På stranden har man även haft en hel del invasiva arter, bland annat vresros, parkslide och pestskråp.

2019 påbörjade Lomma kommun ett pilotprojekt (första i sitt slag) med att återskapa växtlighet och erosionsskydd på ett naturligt och multifunktionellt sätt och göra stranden mer tillgänglig.

Nyplanterade strandväxter. Strandråg och sandrör är tuffa växter som kommer att binda sanden för att stå emot hårda vindar och vågor.