Ängsfrö 6709 – Norr torr till frisk jord

Ängsfröblandningen är den självklara blandningen för ängar i norra Sverige. Arterna växter på torra till friska jordar. 

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Campanula patula – ängsklocka
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Dianthus deltoides – backnejlika
Geranium sylvaticum – midsommarbl
Geum rivale – humleblomster
Hieracium Stiptolepidia – kvastfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrk. joh.ört
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Plantago media – rödkämpar
Potentilla crantzii – vårfingerört
Rhinanthus minor – ängsskallra
Rumex acetosa – ängssyra
Silene dioica – rödblära
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Summa örter 10,3 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Poa alpina – fjällgröe
Summa gräs 89,7 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö: 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Äng i slänt
Rödklint
Äng Silene vulgaris-Smällglim
Äng i slänt
Rödklint
Äng Silene vulgaris-Smällglim

Produktdata

Artikelnr 1-10370

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell