Ängsfrö 6704 – Torr mager kalkfattig jord

Ängsfröblandningen lämpar sig på ytor med torr till normalfuktig och kalkfattig jord, exempelvis moränjord. 

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Campanula rotundifolia – liten blåklocka
Dianthus deltoides – backnejlika
Galium verum – gulmåra
Helianthemum nummularium – solvända
Hieracium aurantiacum – rödfibbla
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum maculatum – fyrk. joh.ört
Hypochoeris radicata – rotfibbla
Jasione montana – blåmunkar
Knautia arvensis – åkervädd
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Linaria vulgaris – gulsporre
Lotus corniculatus – käringtand
Pilosella officinarum – Gråfibbla
Pimpinella saxifraga – bockrot
Potentilla argentea – femfingerört
Rumex acetosella – bergssyra
Saxifraga granulata – mandelblom
Silene vulgaris – smällglim
Solidago virgaurea – gullris
Viscaria vulgaris – tjärblomster
Viola tricolor – styvmorsviol
Summa örter 10,7 vikt %

Agrostis capillaris – rödven
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Bromus hordeaceus – luddlosta
Deschampsia flexuosa – kruståtel
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Luzula campestris – knippfryle
Summa gräs 89,3 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö 

Ängsfrö (utom 6712 & 6801): 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Viola tricolor_Styvmorsviol
Saxifraga granulata - mandelblomma(1)
Viola tricolor_Styvmorsviol

Produktdata

Artikelnr 1-10374

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell