Ängsfrö 6703 – Torr mager kalkrik jord

Ängsfröblandningen passar på torra och kalkrika jordar med pH över 7. 

Artinnehåll

Achillea millefolium – rölleka
Anthemis tinctoria – färgkulla
Campanula persicifolia – stor blåklocka
Campanula rotundifoilia – liten blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Cichorium intybus – cikoria
Daucus carota – vildrot
Echium vulgare – blåeld
Filipendula vulgaris – brudbröd
Galium verum – gulmåra
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Hypochoeris maculata – slåtterfibbla
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Lotus corniculatus – käringtand
Malva moschata – myskmalva
Origanum vulgare – kungsmynta
Plantago media – rödkämpar
Potentilla tabernaemontanii – småfingerört
Primula veris – gullviva
Rhinanthus minor – ängsskallra
Saxifraga granulata – mandelblom
Scabiosa columbaria – fältvädd
Silene nutans – backglim
Summa örter 17 vikt %
Arrhenatherum pratense – ängshavre
Briza media – darrgräs
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Phleum phleoides – flentimotej
Summa gräs 83 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö 

Ängsfrö (utom 6712 & 6801): 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Cichorium intybus-Cikoria(1)
Rölleka  Achillea millefolium
Cichorium intybus-Cikoria(1)
Rölleka  Achillea millefolium

Produktdata

Artikelnr 1-10375

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell