Ängsfrö 6702 – Fuktig till blöt jord

Denna ängsfröblandning är lämplig för fuktiga till blöta jordar. Arterna trivs i fukt- och blötängar. Ytor som lämpar sig är bland annat strandkanter invid dammar, åar och sjöar. 

Notera att nysådda ängsfrö riskerar att sköljas bort om ytan utsätts för kraftigare vattenflöde innan arterna har etablerat sig ordentligt. Ytor som är utsatta för vattenflöde etableras säkrast med färdig Ängsmatta eller Örtpluggplantor. 

Artinnehåll

Achillea ptarmica – nysört
Angelica sylvestris – strätta
Caltha palustris – kabbleka
Eupatorium cannabinum – hampflockel
Filipendula ulmaria – älgört
Geum rivale – humleblomster
Hypericum maculatum – fyrk. johannesört
Iris pseudacorus – gul svärdslilja
Lychnis flos-cuculi – gökblomster
Lysimachia vulgaris – videört
Lythrum salicaria – fackelblomster
Myosotis scorpioides – äkta förgätmigej
Prunella vulgaris – brunört
Ranunculus acris – smörblomma
Serratula tinctoria – ängsskära
Silene dioica – rödblära
Succisa pratensis – ängsvädd
Trollius europaeus – smörboll
Valeriana officinalis – läkevänderot
Summa örter 17,2 vikt %
Alopecurus pratensis – ängskavle
Briza media – darrgräs
Carex elata – bunkestarr
Deschampsia caespitosa – tuvtåtel
Festuca pratensis – ängssvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 82,8 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö: 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Produktdata

Artikelnr 1-10371

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell