Ängsfrö 6701 – Frisk till torr jord

Ängsfröblandningen är lämplig för friska till torra jordar. Blandningen passar på olika typer av marker exempelvis tidigare gräsmatta, trafikmiljöer, friska till torra slänter m.m. Sådd kan ske på leriga jordar. 

Artinnehåll 

Achillea millefolium – rölleka
Campanula persicifolia – stor blåklocka
Centaurea jacea – rödklint
Centaurea scabiosa – väddklint
Filipendula vulgaris – brudbröd
Galium verum – gulmåra
Geum rivale – humleblomster
Hieracium umbellatum – flockfibbla
Hypericum perforatum – äkta johannesört
Hypochoeris maculata – slåtterfibbla
Knautia arvensis – åkervädd
Leontodon hispidus – sommarfibbla
Leucanthemum vulgare – prästkrage
Plantago lanceolata – svartkämpar
Plantago media – rödkämpar
Primula veris – gullviva
Prunella vulgaris – brunört
Ranunculus acris – smörblomma
Rhinanthus serotinus – höskallra
Rumex acetosa – ängssyra
Silene dioica – rödblära
Silene vulgaris – smällglim
Succisa pratensis – ängsvädd
Summa örter 20 vikt %
Anthoxanthum odoratum – vårbrodd
Avenula pubescens – luddhavre
Arrhenatherum pratense – ängshavre
Cynosurus cristatus – kamäxing
Festuca ovina – fårsvingel
Festuca rubra – rödsvingel
Summa gräs 80 vikt %

Utsädesmängd Ängsfrö

Ängsfrö (utom 6712 & 6801): 300 g / 100 m²
Ängsfrö med inblandning av Blomsteråkerfrö: 300 g + 50 g / 100 m²

Äng 6702 Silene Dioca - Rödblära

Produktdata

Artikelnr 1-10369

Ladda ner

Produktdatablad
Sådd- och skötselanvisning generell