EPD – för hållbart byggande

En EPD (Environmental Product Declaration) är ett viktigt verktyg för hållbart byggande som ofta efterfrågas. På svenska benämns dokumentet för miljövarudeklaration. Det innehåller objektiv och transparant information om en byggprodukts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

EPD:er för VegTech sedumprodukter
Följande verifierade EPD:er är registrerade hos EPD International:

Fler kriterier för val av bästa produkt
En EPD innehåller viktig information om miljöpåverkan under en byggprodukts tillverkning, användning och slutskede. De miljöfördelar i form av ekosystemtjänster som gröna tak bidrar med kvantifieras dock inte och bör vägas in vid val av konstruktion.
För att avgöra vilken produkt som i slutändan är mest lämplig är det också viktigt att värdera funktionella krav, tekniska egenskaper och kvalitet över tid.

Fakta om EPD:er

  • Redovisar resultaten från en livscykelanalys (LCA)
  • Följer väl definierade internationella standarder
  • Rapporteras i ett komprimerat fördefinierat format
  • Granskas och godkänns av en oberoende tredje part
  • Tas fram och publiceras inom ramen för en programoperatör
  • Gäller vanligtvis i fem år