EPD – för hållbart byggande

En EPD (Environmental Product Declaration) är ett viktigt verktyg för hållbart byggande som ofta efterfrågas. På svenska benämns dokumentet för miljövarudeklaration. Det innehåller objektiv och transparant information om en byggprodukts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

En uppdaterad EPD för VegTech Sedummatta är publicerad hos EPD International:

VegTech EPD Sedummatta biokol (SP11092)

Fler kriterier för val av bästa produkt
En EPD innehåller viktig information om miljöpåverkan under en byggprodukts tillverkning, användning och slutskede. De miljöfördelar i form av ekosystemtjänster som gröna tak bidrar med kvantifieras dock inte och bör vägas in vid val av konstruktion.
För att avgöra vilken produkt som i slutändan är mest lämplig är det också viktigt att värdera funktionella krav, tekniska egenskaper och kvalitet över tid.

EPD VegTech Sedumatta med biokol